• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Thái Sử Từ

Thái Sử Từ

Vốn là thuộc hạ của Lưu Dao sau giúp Tôn Sách càn quét Giang Đông. Giỏi cưỡi ngựa bắn tên, tử trận tại Hợp Phì.

 

  • Quốc gia: Ngô
  • COST: 5.0
  • Binh chủng : Cung Tiễn
  • Tầm đánh : 4
  • Tấn công : 98
  • Phòng thủ : 83
  • Mưu lược : 67
  • Công thành : 8
  • Tốc độ : 65

 

Chiến Pháp cơ bản:

Phương Trận Sát: Sau khi tấn công thường, tấn công mạnh mục tiêu 1 lần (Tỉ lệ sát thương 117.5%), khiến lần tấn công kế của mục tiêu sát thương giảm mạnh.

Chiến Pháp được tách:

Tỏa Nhuệ: Tấn công thường xong sẽ tấn công lần nữa (Sát thương 100%), địch không thể tấn công, duy trì 1 lượt.

Chiến pháp đề nghị:

Sát thương chính: Tiên khu ( Lưu Phong – 3 sao), Tiên Khu Công (Hạ Hầu Uyên - 5 Sao, Mã Siêu - 5 Sao, Đổng Trác - 5 Sao), Chiến Dũng (Lữ Bố - 5 Sao, Mã Vân Lộc - 5 Sao).

Tanker: Trường Khu (Chu Tuấn - 4 Sao, Cam Ninh - 4 Sao).