• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Cam Ninh

Cam Ninh

Mãnh tướng nước Ngô. Tính tình thô bạo, thời trẻ ngang ngược. Sau này theo Lưu Biểu và Hoàng Tổ, nhưng không được trọng dụng.
Cam Ninh dẫn thuộc hạ đầu quân Tôn Quyền, phá Hoàng Tổ chiếm Sở Quan, công Tào Nhân lấy Di Lăng, lập nhiều chiến công hiển hách.

 

  • Quốc gia: Ngô
  • COST: 4.0
  • Binh chủng : Cung Tiễn
  • Tầm đánh : 3
  • Tấn công : 96
  • Phòng thủ : 75
  • Mưu lược : 71
  • Công thành : 11
  • Tốc độ : 47

 

Chiến Pháp cơ bản:

Vọng Vi: Trong 3 lượt đầu tiên, bản thân vào Động Sát, miễn dịch Hỗn Loạn, Do Dự, Khiếp Chiến, Nóng Giận và Khiêu Khích, tăng 20% sát thương.

Chiến Pháp được tách:

Trường Khu: Trong 3 lượt đầu tiên, nhóm phe ta mỗi lượt có 35% hành động trước, giúp tăng 11.5 phòng thủ (theo mưu lược).

Chiến pháp đề nghị:

Sát thương chính: Tiên Khu ( Lưu Phong – 3 sao), Tiên Khu Công (Hạ Hầu Uyên - 5 Sao, Mã Siêu - 5 Sao, Đổng Trác - 5 Sao), Phi Hồng (Lý túc - 3 sao, Ngụy Tục - 3 sao), Tề Xạ (Sa Ma Kha - 3 Sao, Tặc Vương - 3 Sao), Phá Hồn (Mã Đại - 4 Sao, Phục Thọ - 4 Sao), Tiễn Lam (Trương Nhiệm - 4 Sao, Hạ Hầu Uyên - 4 Sao).

Hồi máu (Hỗ trợ): Phấn Khởi (Lý Nghiêm - 3 Sao).