• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Hoàng Cái

Hoàng Cái

Từng làm quan 3 đời cho Tôn Kiên, Tôn Sách, Tôn Quyền, giỏi huấn luyện binh sĩ, đội quân dưới trướng luôn dũng mãnh thiện chiến.

 

  • Quốc gia: Ngô
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 84
  • Phòng thủ : 87
  • Mưu lược : 68
  • Công thành : 17
  • Tốc độ : 29

 

Chiến Pháp cơ bản:

Khổ Nhục Kế: Tốn lính, tấn công thường khiến mục tiêu bị Hỗn Loạn, duy trì 1 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Trảm Thiết: Tấn công 1 đơn vị địch (Sát thương 85%), có 50% khiến địch bị Hỗn Loạn, duy trì 1 lượt.