• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Tôn Sách

Tôn Sách

Được gọi là "Giang Đông Tiểu Bá Vương". Kế nghiệp cha là Tôn Kiên, sau thống nhất Giang Đông. Bị hành thích trong 1 lần săn bắn, không lâu sau thì mất.

 

  • Quốc gia: Ngô
  • COST: 5.0
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 95
  • Phòng thủ : 71
  • Mưu lược : 71
  • Công thành : 2
  • Tốc độ : 76

 

Chiến Pháp cơ bản:

Tiểu Bá Vương: Tốn lính, tấn công nhóm địch (Sát thương 67.5%), có 40% gây 100% sát thương.

Chiến Pháp được tách:

Tử Đột: Tốn lính, tấn công 1 đơn vị địch (Sát thương 117.5%).

Chiến pháp đề nghị:

Sát Thương Chính: Bí kíp Viễn Công (Quan Ngân Bình - 5 Sao, Tào Tháo - 5 Sao).