• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Lỗ Túc

Lỗ Túc

Quân sư nước Ngô. Đầu quân Tôn Quyền do được Chu Du tiến cử. Khi Chu Du mất, Lỗ Túc trở thành đô đốc thủy quân.
Sau liên kết với Thục, cùng chống lại Tào Tháo.

 

  • Quốc gia: Ngô
  • COST: 2.0
  • Binh chủng : Cung Tiễn
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 51
  • Phòng thủ : 67
  • Mưu lược : 91
  • Công thành : 11
  • Tốc độ : 48

 

Chiến Pháp cơ bản:

Vương Tá: Trong 4 lượt đầu tiên, nhóm phe ta giảm 7.5%% sát thương phải chịu (theo mưu lược).

Chiến Pháp được tách:

Mưu Tập: Chuẩn bị lượt 1, mưu công nhóm địch (Sát thương 115.5%, theo mưu lược).