• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Trình Phổ

Trình Phổ

Trải qua 3 đời vua: Tôn Kiên, Tôn Sách, Tôn Quyền. Tướng quân mấy đời của Ngô, được gọi là Trình Công.
Ông theo Tôn Kiên phạt Hoàng Cân, Đổng Trác, trợ Tôn Sách dẹp yên Giang Đông. Tôn Sách mất, ông ấy cùng Trương Chiêu phò tá Tôn Quyền, phạt Sơn Tặc trong Giang Đông.

 

  • Quốc gia: Ngô
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 82
  • Phòng thủ : 89
  • Mưu lược : 77
  • Công thành : 7
  • Tốc độ : 80

 

Chiến Pháp cơ bản:

Phó Đốc: Trong 3 lượt đầu tiên, bản thân giảm 10% tấn công, tăng 25 phòng thủ cho phe ta.

Chiến Pháp được tách:

Khốn Quân: Chuẩn bị lượt 1, mưu công nhóm địch (Sát thương 105%, theo mưu lược), địch giảm 3.6 phòng thủ (theo mưu lược), duy trì 2 lượt..