• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Bộ Chất

Bộ Chất

Trọng thần nước Ngô, từng hiến kế cho Tôn Quyền đoạt lại Kinh Châu. Trấn thủ Tây Lăng 20 năm. Tính tình khoan dung, rất được lòng người.

 

  • Quốc gia: Ngô
  • COST: 2.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 69
  • Phòng thủ : 78
  • Mưu lược : 93
  • Công thành : 15
  • Tốc độ : 28

 

Chiến Pháp cơ bản:

Chúng Vọng: Bản thân giảm 10% sát thương mưu công phải chịu, mỗi lượt có 40% được hành động trước

Chiến Pháp được tách:

Kế Phản Kích: Trong 3 lượt đầu tiên, nhóm phe ta mỗi lượt có 35% phản kích khi bị tấn công thường (Sát thương 50%).