• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Đại Kiều

Đại Kiều

Chị của Tiểu Kiều. Có nét đẹp chim sa cá lặn, khuynh quốc khuynh thành.
Tào Tháo quyết chiến ở Xích Bích, dòm ngó Giang Đông cũng là muốn đoạt Nhị Kiều.

 

  • Quốc gia: Ngô
  • COST: 2.0
  • Binh chủng : Cung Tiễn
  • Tầm đánh : 3
  • Tấn công : 57
  • Phòng thủ : 75
  • Mưu lược : 82
  • Công thành : 11
  • Tốc độ : 54

 

Chiến Pháp cơ bản:

Hồng Liên: Mưu công nhóm địch (Sát thương 59.5%, theo mưu lược), giúp toàn phe ta hồi 54.5% lính (theo mưu lược).

Chiến Pháp được tách:

Thiết Binh: Tấn công một đơn vị địch (Sát thương 85%), hồi một lượng lính.