• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Tiểu Kiều

Tiểu Kiều

Vợ của Chu Du. Cùng với chị mình là Đại Kiều được xưng tụng là "Giang Đông Nhị Kiều". Luôn bên cạnh ủng hộ Chu Du.

 

  • Quốc gia: Ngô
  • COST: 2.0
  • Binh chủng : Cung Tiễn
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 77
  • Phòng thủ : 53
  • Mưu lược : 81
  • Công thành : 10
  • Tốc độ : 61

 

Chiến Pháp cơ bản:

Loạn Ảnh: Chuẩn bị lượt 1, tốn lính, nhóm địch giảm 13 tấn công, phòng thủ, mưu lược, tốc độ (theo mưu lược), bị Nóng Giận, tấn công không phân biệt, duy trì 3 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Kế Viễn Công: Trong 3 lượt đầu tiên, nhóm phe ta tăng 10 tấn công, mỗi lượt có 50% giúp tầm đánh +1.