• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Tôn Kiên

Tôn Kiên

Cha của Tôn Sách và Tôn Quyền. Một trong những chư hầu chống Đổng Trác, khá nổi trội.
Sau này Đổng Trác dời đô đến Trường An, Tôn Kiên đóng đô Lạc Dương, phát hiện Ngọc Tỉ trong giếng, tin mình sẽ trở thành bá chủ thiên hạ, nhưng sau đó bị trúng tên qua đời.

 

  • Quốc gia: Ngô
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 1
  • Tấn công : 89
  • Phòng thủ : 93
  • Mưu lược : 67
  • Công thành : 4
  • Tốc độ : 86

 

Chiến Pháp cơ bản:

Cổ Đĩnh: Tăng sát thương bản thân, tấn công 1 đơn vị địch, địch bị Dao Động, mỗi lượt mất một lượng lính (Sát thương 55%), duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Kế Phản Kích: Trong 3 lượt đầu tiên, nhóm phe ta mỗi lượt có 35% phản kích khi bị tấn công thường (Sát thương 50%).