• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Từ Thịnh

Từ Thịnh

Danh tướng nước Ngô, nhiều lần giúp nước Ngô chống quân Thục và quân Tào. Khi Tào Phi tấn công, theo kế Từ Thịnh, nước Ngô bao vây quân Tào ở ngoài Kiến Nghiệp, Tào Phi buộc phải rút quân.

 

  • Quốc gia: Ngô
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Cung Tiễn
  • Tầm đánh : 4
  • Tấn công : 83
  • Phòng thủ : 76
  • Mưu lược : 73
  • Công thành : 11
  • Tốc độ : 57

 

Chiến Pháp cơ bản:

Cự Thạch: Tấn công nhóm địch (Sát thương 65%), khiến địch giảm 11% phòng thủ (theo mưu lược), bị Hỏa Công, mỗi lượt có 50% mất một lượng lính (Sát thương 54%, theo mưu lược), duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Phá Giáp: Tấn công thường xong sẽ tấn công lần nữa (Sát thương 75%), địch giảm 7.5 phòng thủ, duy trì 2 lượt.