• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Chu Thái

Chu Thái

Gia nhập quân Tôn Sách khi Tôn Sách bình định Giang Đông. Sau Chu Thái theo phò trợ Tôn Quyền.
Chu Thái nhiều lần bị thương vì bảo vệ Tôn Quyền nên được Chu Nhiên, Từ Thịnh hết sức cảm phục.

 

  • Quốc gia: Ngô
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 1
  • Tấn công : 87
  • Phòng thủ : 90
  • Mưu lược : 61
  • Công thành : 15
  • Tốc độ : 28

 

Chiến Pháp cơ bản:

Chiến Thương: Bị tấn công thường sẽ phản kích (Sát thương 35%), bị tấn công có 30% giảm 25% sát thương phải chịu.

Chiến Pháp được tách:

Hồi Mã: Bị tấn công thường có thể phản kích (Sát thương 30%).