• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Cam Ninh

Cam Ninh

Mãnh tướng nước Ngô. Tính tình thô bạo, thời trẻ ngang ngược. Sau này theo Lưu Biểu và Hoàng Tổ, nhưng không được trọng dụng.
Cam Ninh dẫn thuộc hạ đầu quân Tôn Quyền, phá Hoàng Tổ chiếm Sở Quan, công Tào Nhân lấy Di Lăng, lập nhiều chiến công hiển hách.

 

  • Quốc gia: Ngô
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 96
  • Phòng thủ : 87
  • Mưu lược : 67
  • Công thành : 14
  • Tốc độ : 46

 

Chiến Pháp cơ bản:

 Hỏa Lược: Mỗi lượt được hành động trước, tấn công có 45% gây thêm 50% sát thương.

Chiến Pháp được tách:

 Tấn Lôi: Lượt đầu bản thân tăng 12.5 tấn công và mưu lược, từ lượt 3 được hành động trước, duy trì đến hết trận.