• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Tôn Quyền

Tôn Quyền

Văn võ song toàn, kế tục Tôn Kiên và Tôn Sách, thống lĩnh Giang Đông. Khi Tào Phi và Lưu Bị xưng đế, được Tào Phi phong làm Ngô Vương, lập nên Ngô quốc. Sau này thoát ly Ngụy, tự xưng Ngô Đế.

 

  • Quốc gia: Ngô
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Cung Tiễn
  • Tầm đánh : 4
  • Tấn công : 76
  • Phòng thủ : 88
  • Mưu lược : 85
  • Công thành : 10
  • Tốc độ : 58

 

Chiến Pháp cơ bản:

Hoàng Long: Xóa hiệu quả bất lợi cho nhóm phe ta, tăng 14.5 phòng thủ (theo mưu lược), duy trì 2 lượt, vào Lẩn Tránh, miễn dịch sát thương trong 1 lần tiếp theo.

Chiến Pháp được tách:

Không Thành: Trong 2 lượt đầu tiên, bản thân bị tấn công có 40% vào Lẩn Tránh, miễn dịch sát thương.