• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Hàn Toại

Hàn Toại

Anh hùng cuối đời Hán, từng đánh bại các tướng Hoàng Phủ Tung, Trương Ôn, Đổng Trác, Tôn Kiên.
Viên Thiệu, Tào Tháo tương tranh, Mã Đằng, Hàn Toại bị Chung Do thuyết phục theo Tào Tháo.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 77
  • Phòng thủ : 89
  • Mưu lược : 73
  • Công thành : 2
  • Tốc độ : 88

 

Chiến Pháp cơ bản:

Cứ Lương Phản: Xóa hiệu quả có lợi của 1 nhóm địch, địch rơi vào Sợ Hãi (Tỉ lệ sát thương 55%, theo mưu lược), mỗi lượt tổn thất lính nhất định trong 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Hạc Dực: Cung binh phe ta nhận trạng thái Chia Quân (Tỉ lệ sát thương 24.5%, theo mưu lược), tấn công giảm 20%.