• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Lương Hưng

Lương Hưng

Cùng Mã Siêu, Hàn Toại đánh Tào Tháo. Sau Mã Siêu trúng kế ly gián của Tào Tháo và đấu với Hàn Toại, Lương Hưng vây đánh Mã Siêu, sau bị Mã Siêu diệt.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 72
  • Phòng thủ : 78
  • Mưu lược : 18
  • Công thành : 4
  • Tốc độ : 84

 

Chiến Pháp cơ bản:

Bức Cận: Tấn công của 1 nhóm địch sát thương giảm 7.5% (Theo phòng thủ) trong 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Bức Cận: Tấn công của 1 nhóm địch sát thương giảm 7.5% (Theo phòng thủ) trong 2 lượt.