• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Thành Nghi

Thành Nghi

Cùng Mã Siêu, Hàn Toại đánh Tào Tháo, theo Mã Siêu đánh Trại Tào Tháo trong đêm, dẫn 30 vạn quân tấn công nhưng bị Hạ Hầu Uyên hạ gục.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 78
  • Phòng thủ : 60
  • Mưu lược : 44
  • Công thành : 4
  • Tốc độ : 81

 

Chiến Pháp cơ bản:

Lui Tránh: Bản thân chịu tấn công và Mưu Công sát thương giảm 9% (Theo phòng thủ) trong 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Lui Tránh: Bản thân chịu tấn công và Mưu Công sát thương giảm 9% (Theo phòng thủ) trong 2 lượt.