• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Trình Ngân

Trình Ngân

Bộ tướng Tây Lương Thái Thú Hàn Toại, một trong bát kỵ. Mã Siêu trả thù cho cha, y cùng Hàn Toại xuất binh. Sau cùng Hàn Toại, Hầu Tuyển, Trình Ngân, Lý Kham, Trương Hoành, Lương Hưng, Dương Thu cùng tham gia diệt Tào, nhưng bị Mã Siêu phát hiện và bị bại.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 61
  • Phòng thủ : 78
  • Mưu lược : 52
  • Công thành : 2
  • Tốc độ : 86

 

Chiến Pháp cơ bản:

Mãnh Công: Sát thương gây ra tăng 9.6% (Theo tốc độ), được ưu tiên hành động trong 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Mãnh Công: Sát thương gây ra tăng 9.6% (Theo tốc độ), được ưu tiên hành động trong 2 lượt.