• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Hậu Tuyển

Hậu Tuyển

Một trong Bát Kỵ của Hàn Toại, cùng với Mã Siêu, Hàn Toại khởi chống lại Tào Tháo, nhưng kết cục giống Dương Thu, cuối cùng đã đầu hàng Tào và được phong chức quan.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 75
  • Phòng thủ : 77
  • Mưu lược : 47
  • Công thành : 5
  • Tốc độ : 85

 

Chiến Pháp cơ bản:

Bức Cận: Tấn công của 1 nhóm địch sát thương giảm 7.5% (Theo phòng thủ) trong 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Bức Cận: Tấn công của 1 nhóm địch sát thương giảm 7.5% (Theo phòng thủ) trong 2 lượt.