• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Dương Thu

Dương Thu

Một trong Bát Kỵ của Hàn Toại, cùng với Mã Siêu, Hàn Toại khởi binh chống lại Tào Tháo. Sau Mã Siêu trúng kế ly gián của Tào Tháo, chống lại Hàn Toại, cùng với năm tướng Dương Thu bao vây Mã Siêu, bị Mã Siêu tiêu diệt, Dương Thu chạy trốn, đầu hàng Tào Tháo, được phong làm Liệt Hầu, trấn thủ Vị Khẩu.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 74
  • Phòng thủ : 69
  • Mưu lược : 38
  • Công thành : 3
  • Tốc độ : 83

 

Chiến Pháp cơ bản:

Ngăn Chặn: Khiên 1 nhóm địch sát thương phải chịu tăng 6.5% (Theo tốc độ) trong 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Ngăn Chặn: Khiên 1 nhóm địch sát thương phải chịu tăng 6.5% (Theo tốc độ) trong 2 lượt.