• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Mã Ngoạn

Mã Ngoạn

Một trong Bát Kỵ của Hàn Toại, cùng Mã Siêu, Hàn Toại khởi binh chống lại Tào Tháo.
Sau Mã Siêu trúng kế ly gián của Tào Tháo, Mã Ngoạn và Hàn Toại âm mưu đầu hàng Tào Tháo, bị Mã Siêu phát hiện tiêu diệt.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 73
  • Phòng thủ : 68
  • Mưu lược : 42
  • Công thành : 2
  • Tốc độ : 88

 

Chiến Pháp cơ bản:

Lui Tránh: Bản thân chịu tấn công và Mưu Công sát thương giảm 7.5% (Theo tốc độ) trong 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Lui Tránh: Bản thân chịu tấn công và Mưu Công sát thương giảm 7.5% (Theo tốc độ) trong 2 lượt.