• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Lý Kham

Lý Kham

Tướng của Tây Lương Thái Thú Hàn Toại, Tào Tháo dùng kế ly gián quan hệ Hàn, Mã, người đã từng có đã kế hoạch đầu hàng Tào, sau này bị Mã Siêu truy kích, tướng Tào Vu Cấm phóng tên về hướng Mã Siêu, Mã Siêu tránh được, nhưng mũi tên bắn trúng Lý Kham, Lý Kham trúng tên tử vong.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 77
  • Phòng thủ : 79
  • Mưu lược : 40
  • Công thành : 1
  • Tốc độ : 85

 

Chiến Pháp cơ bản:

Cự Thuẫn: Bản thân chịu tấn công và Mưu Công sát thương giảm 7.5% (Theo phòng thủ) trong 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Cự Thuẫn: Bản thân chịu tấn công và Mưu Công sát thương giảm 7.5% (Theo phòng thủ) trong 2 lượt.