• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Trương Hoành

Trương Hoành

Tướng của Thái Thú Tây Lương Hàn Toại, khi Hàn Toại, Mã Siêu thảo phạt Tào Tháo, Mã Siêu liên kết Hàn Toại, Trương Hoành khởi binh phản Tào Tháo, nhưng bị đánh bại, cùng Trình Ngân sa bẫy mà mất.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 71
  • Phòng thủ : 76
  • Mưu lược : 42
  • Công thành : 6
  • Tốc độ : 79

 

Chiến Pháp cơ bản:

Cự Thuẫn: Bản thân chịu tấn công và Mưu Công sát thương giảm 7.5% (Theo phòng thủ) trong 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Cự Thuẫn: Bản thân chịu tấn công và Mưu Công sát thương giảm 7.5% (Theo phòng thủ) trong 2 lượt.