• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Trương Hợp

Trương Hợp

Tướng giỏi của Tào Ngụy, quy thuận Tào Tháo trong trận Quan Độ. Rất giỏi lợi dụng địa hình để chiến đấu.
Lập nhiều chiến tích. Sau khi Tào Phi kế vị thì thắng quân Thục trong trận Nhai Đình, thắng quân Ngô ở Giang Lăng.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 3
  • Tấn công : 89
  • Phòng thủ : 80
  • Mưu lược : 70
  • Công thành : 18
  • Tốc độ : 32

 

Chiến Pháp cơ bản:

Hãn Tướng: Bản thân tăng 22.5 tấn công, phòng thủ, mưu lược.

Chiến Pháp được tách:

Bách Nhuệ: Bản thân tăng 16 tấn công, phòng thủ, mưu lược, tốc độ.