• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Công Tôn Toản

Công Tôn Toản

Thái thú Bắc Bì. Lập nhiều chiến công khi thảo phạt dị tộc phương bắc, được gọi là Bạch Mã Tướng.
Bị bắt giam khi tương tranh với Viên Thiệu. Sau tự thiêu, thế lực rơi vào tay Viên Thiệu.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 3
  • Tấn công : 83
  • Phòng thủ : 80
  • Mưu lược : 65
  • Công thành : 5
  • Tốc độ : 83

 

Chiến Pháp cơ bản:

Trọng thương: Tấn công thường xong sẽ tấn công lần nữa (Sát thương 57.5%), địch giảm 7.5 tấn công, duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Trọng thương: Tấn công thường xong sẽ tấn công lần nữa (Sát thương 57.5%), địch giảm 7.5 tấn công, duy trì 2 lượt.