• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Trương Lương

Trương Lương

Thủ lĩnh Hoàng Cân, hiệu là Nhân Công Tướng Quân, bị Hoàng Phủ Tung đánh bại và tiêu diệt.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 81
  • Phòng thủ : 79
  • Mưu lược : 77
  • Công thành : 16
  • Tốc độ : 32

 

Chiến Pháp cơ bản:

Hoàng Uy: Trong 3 lượt đầu tiên, nhóm phe ta tăng 14.5 phòng thủ, mỗi lượt có 30% phản kích khi bị tấn công thường (Sát thương 50%).

Chiến Pháp được tách:

Hồi Mã: Bị tấn công thường có thể phản kích (Sát thương 30%).