• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Trương Nhiệm

Trương Nhiệm

Tướng của Lưu Chương. Khi Lưu Bị đánh Lưu Chương, Trương Nhiệm cùng tướng mai phục diệt Bàng Thống ở Lạc Phụng Pha.
Trương Nhiệm bị Gia Cát Lượng bắt và thất bại.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Cung Tiễn
  • Tầm đánh : 4
  • Tấn công : 87
  • Phòng thủ : 89
  • Mưu lược : 76
  • Công thành : 9
  • Tốc độ : 58

 

Chiến Pháp cơ bản:

Hộ Chủ: Bị tấn công thường có thể phản kích (Sát thương 40%), giảm 15% sát thương phải chịu, duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Tiễn Lam: Chuẩn bị lượt 1, tấn công nhóm địch (Sát thương 75%), địch giảm 9 tấn công, duy trì 2 lượt.