• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Lữ Cơ

Lữ Cơ

Con gái của Lữ Bố và Nghiêm Thị. Tuy từng có hôn ước với con trai của Viên Thuật nhưng lại bị bắt về khi trên đường đến Thọ Xuyến.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 4.0
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 86
  • Phòng thủ : 68
  • Mưu lược : 45
  • Công thành : 2
  • Tốc độ : 86

 

Chiến Pháp cơ bản:

Phương Thiên Liệt: Chiến pháp chủ động sát thương tăng 17.5%, mỗi lượt đều tấn công 1 đơn vị địch 1 lần (Tỉ lệ sát thương 40%).

Chiến Pháp được tách:

Phong Thỉ: Kỵ Binh phe ta tấn công thường sát thương giảm 25%, chiến pháp chủ động sát thương tăng 9% (Theo tốc độ).

Chiến Pháp đề nghị:

Sát thương chính: Xa Huyền (Từ Hoảng - 4 Sao, Mã Đằng - 4 Sao ), Cường Công (  Đinh Nguyên - 3 Sao, Tống Khiêm - 3 Sao).