• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Mã Đằng

Mã Đằng

Mã Đằng là 1 trong những chư hầu của Thập Bát Lộ. Là cha của Mã Siêu, Mã Hưu, Mã Thiết.
Từng hành thích Tào Tháo 2 lần nhưng đều thất bại, sau đó bị xử tử.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 3
  • Tấn công : 91
  • Phòng thủ : 76
  • Mưu lược : 62
  • Công thành : 4
  • Tốc độ : 93

 

Chiến Pháp cơ bản:

Thiết Kích: Chuẩn bị lượt 1, tấn công nhóm địch (Sát thương 65%), địch bị Dao Động, mỗi lượt mất một lượng lính (Sát thương 25%), duy trì 2 lượt, có 50% khiến mục tiêu mất nhiều lính sau 2 lượt (Sát thương 70%).

Chiến Pháp được tách:

Xa Huyền: Chuẩn bị lượt 1, tấn công một đơn vị địch (Sát thương 162.5%).