• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Trương Giác

Trương Giác

Thủ lĩnh Hoàng Cân, được ban cho "Bình Thuật" có thần lực siêu phàm.
Lấy danh nghĩa "Thiên Công Tướng Quân" dẫn hàng trăm vạn tín đồ âm mưu lật đổ Đại Hán.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 5.0
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 21
  • Phòng thủ : 67
  • Mưu lược : 93
  • Công thành : 3
  • Tốc độ : 85

 

Chiến Pháp cơ bản:

Đương Lập: Chuẩn bị lượt 1, nhóm địch chịu 88% sát thương mưu công, trúng Yêu Thuật, mỗi lượt mất 48,5% lính (theo mưu lược) duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Phản Sách: Trong 3 lượt đầu tiên, mỗi lượt có 45% khiến nhóm địch bị Do Dự, không thể dùng chiến pháp chủ động.

Chiến pháp đề nghị:

Hồi máu (Hỗ trợ): Khao Quân (Tả Từ - 3 Sao).

Khống chế địch: Sở Ca (Lý Nho - 4 Sao, Trương Bảo - 4 Sao), Độc Tuyền (Hàn Toại - 3 Sao).

Sát thương chính: Bất Công (Chu Du - 5 Sao, Giả Hủ - 5 Sao, Thái Văn Cơ - 5 Sao), Mưu Sâu (Tư Mã Ý - 5 Sao, Gia Cát Lượng - 5 Sao), Diệm Phần (Lục Tốn - 4 Sao, Hoàng Phủ Tung - 4 Sao).