• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Mã Siêu

Mã Siêu

Một trong ngũ hổ tướng của Thục, dũng mãnh, sớm cùng cha chinh chiến khắp nơi.
Tào Tháo diệt Mã Đằng, Mã Siêu khởi binh chống Tào, đánh bại Trương Hợp ở Đồng Quan. Hạ Hầu Uyên, Tào Hồng, Hứa Chử liên thủ vẫn bị Mã Siêu diệt.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 5.0
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 3
  • Tấn công : 97
  • Phòng thủ : 91
  • Mưu lược : 45
  • Công thành : 4
  • Tốc độ : 92

 

Chiến Pháp cơ bản:

 Huyết Tiễn: Không thể dùng chiến pháp chủ động, tấn công gây thêm 60% sát thương.

Chiến Pháp được tách:

 Tiên Khu Công: Trong 2 lượt đầu tiên, bản thân được hành động trước, mỗi lượt tấn công thường 2 lần, tăng 15 tấn công.

Chiến pháp đề nghị:

Tanker: Không thành (Tôn Quyền - 5 sao), Dũng Mãnh (Hoàng Trung – 5 sao).

Sát Thương Chính: Tiên Khu Công (Hạ Hầu Uyên - 5 Sao, Mã Siêu - 5 Sao, Đổng Trác - 5 Sao).