• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Điêu Thuyền

Điêu Thuyền

[Một trong tứ đại mỹ nhân]. Giỏi ca múa, tài sắc vẹn toàn.
Được Vương Doãn sắp đặt trở thành thê tử Lữ Bố, dùng kế liên hoàn thành công dụ Lữ Bố diệt Đổng Trác.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 5.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 75
  • Phòng thủ : 72
  • Mưu lược : 88
  • Công thành : 17
  • Tốc độ : 59

 

Chiến Pháp cơ bản:

Độc Vũ: Trong 3 lượt đầu tiên, nhóm địch giảm 13% sát thương (theo mưu lược). Hiệu quả kết thúc, địch bị Nóng Giận, tấn công không phân biệt, duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Bất Công: Trong trận này, dùng bỏ qua tấn công thường đổi tăng 20% sát thương Mưu Công.

Chiến pháp đề nghị:

Hồi Máu (Hỗ Trợ): Tị phong (Linh Đế - 5 Sao, Trương Liêu - 5 Sao).

Khống Chế Địch: Bất Cập (Lăng Thống - 4 Sao, Tào Nhân - 4 Sao).