• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Chân Lạc

Chân Lạc

Lúc đầu là con dâu nhà Viên Thiệu, trong trận Quan Độ, Viên Thị bại vong, được Tào Phi thu nạp, rồi sinh Tào Duệ. Sau khi Tào Phi xưng đế được phong làm hoàng hậu.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 5.0
  • Binh chủng : Cung Tiễn
  • Tầm đánh : 3
  • Tấn công : 65
  • Phòng thủ : 75
  • Mưu lược : 90
  • Công thành : 10
  • Tốc độ : 42

 

Chiến Pháp cơ bản:

Giai Nhân: Nhóm phe ta mỗi lượt có 75% hồi sinh lính (hồi phục 42.5%, theo mưu lược).

Chiến Pháp được tách:

Đoạt Chí: Tấn công thường xong sẽ tấn công lần nữa (Sát thương 100%), địch không thể dùng chiến pháp chủ động, duy trì 1 lượt.

Chiến pháp đề nghị:

Hồi Máu (Hỗ Trợ): Tị Phong (Linh Đế - 5 Sao, Trương Liêu - 5 Sao), 

Tăng Viện (Quan Hưng & Trương Bào - 4 Sao, Mục Hoàng Hậu - 4 Sao), Tinh Nhuệ (Trâu Thị - 4 Sao, Tào Tiết - 4 Sao).

Sát Thương Chính: Ban Thưởng (Viên Thiệu - 5 Sao, Khương Duy - 5 Sao), Thần Binh (Lưu Bị - 5 sao), Kế Phản Kích (Tôn Kiên - 4 Sao, Bộ Chất - 4 Sao, Đổng Tập - 4 Sao), Truy Sát (Nghiêm Thị - 4 Sao, Đỗ Thị - 4 Sao), Hạc Dực (Hàn Toại – 4 sao), Mê Trận (Biện Phu Nhân - 4 Sao), Lạc Lôi (Tuân Du - 4 Sao, Quách Gia - 4 Sao).

Khống Chế Địch: Vô Tâm (Điêu Thuyền - 5 Sao), Phản Sách (Tôn Thượng Hương - 5 Sao, Trương Giác - 5 Sao), Đồng Lòng (Trương Hợp - 5 Sao, Tôn Kiên - 5 Sao), Bất Cập (Lăng Thống - 4 Sao, Tào Nhân - 4 Sao), Trách Phạt (Từ Phu Nhân - 4 Sao, Vương Bình - 4 Sao).

Tanker: Không Thành (Tôn Quyền - 5 sao), Trường Khu (Chu Tuấn - 4 Sao, Cam Ninh - 4 Sao).