• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Trương Tú

Trương Tú

Trước là thuộc hạ Trương Tế, sau đó theo Lưu Biểu, rồi hàng Tào Tháo, sau đó lại cùng Lưu Biểu đột kích Tào Tháo.
Trận Quan Độ lại đầu hàng Tào Tháo.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 1
  • Tấn công : 85
  • Phòng thủ : 78
  • Mưu lược : 62
  • Công thành : 3
  • Tốc độ : 90

 

Chiến Pháp cơ bản:

Thương Vương: Tấn công thường xong sẽ tấn công lần nữa (Sát thương 30%), có 30% khiến địch bị Dao Động, mỗi lượt mất một lượng lính (Sát thương 30%), duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Thương Trận: Chuẩn bị lượt 1, tấn công nhóm địch (Sát thương 100%), địch giảm 8 phòng thủ, duy trì 2 lượt.