• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Viên Thuật

Viên Thuật

Hậu duệ Viên Gia. Lấy Ngọc Tỉ làm điều kiện mượn binh cho Tôn Sách.
Nhưng khi Tôn Sách trả binh lại không chịu trả Ngọc Tỉ và dùng để xưng đế, lấy quốc hiệu là "Thành".

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 78
  • Phòng thủ : 79
  • Mưu lược : 70
  • Công thành : 20
  • Tốc độ : 37

 

Chiến Pháp cơ bản:

Ngụy Đế: Mỗi lượt tốn lính, tăng 19.5 tấn công, tăng 21 phòng thủ, duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Công Tâm: Tấn công thường xong sẽ mưu công lần nữa (Sát thương 53%, theo mưu lược), khiến một số lính địch đổi phe