• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Cao Thuận

Cao Thuận

Một đời thanh bạch, thống lĩnh đội quân tinh nhuệ, hiệu "Hạm Trận Doanh".
Đánh bại Lưu Bị và Hạ Hầu Đôn. Khi Tào Tháo diệt Lữ Bố, y bị xử tử cùng Lữ Bố.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 88
  • Phòng thủ : 89
  • Mưu lược : 43
  • Công thành : 13
  • Tốc độ : 91

 

Chiến Pháp cơ bản:

Hạm Trận Doanh: Bản thân vào Động Sát, miễn dịch Hỗn Loạn, Do Dự, Khiếp Chiến, Nóng Giận và Khiêu Khích, tăng 20 công thành.

Chiến Pháp được tách:

Viễn Công: Tầm đánh bản thân +1, tăng 7.5 tấn công.