• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Lý Nho

Lý Nho

Tham mưu của Đổng Trác, lạnh lùng tàn bạo. Từng sát hại tiên đế Hoằng Nông Vương và Hà thái hậu. Nhưng giỏi dụng binh, từng hiến kế cho Từ Vinh đánh bại quân Tào.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 2.0
  • Binh chủng : Cung Tiễn
  • Tầm đánh : 3
  • Tấn công : 53
  • Phòng thủ : 63
  • Mưu lược : 93
  • Công thành : 11
  • Tốc độ : 54

 

Chiến Pháp cơ bản:

Độc Sát: Nhóm địch bị Sợ Hãi và Khiếp Chiến, mỗi lượt mất một lượng lính (Sát thương 41.5%, theo mưu lược), không thể tấn công thường, duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Sở Ca: Chuẩn bị lượt 1, nhóm địch bị Sợ Hãi, mỗi lượt mất rất nhiều lính (Sát thương 63.5%, theo mưu lược), duy trì 2 lượt.