• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Nhan Lương

Nhan Lương

Là tướng giỏi của Viên Thiệu. Tiêu diệt Ngụy Tục, Tống Hiến và thắng luôn cả Từ Hoảng trong cuộc chiến với Tào Tháo.
Sau đó bị trảm dưới tay Quan Vũ trong doanh trại quân Tào.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 1
  • Tấn công : 92
  • Phòng thủ : 74
  • Mưu lược : 52
  • Công thành : 2
  • Tốc độ : 95

 

Chiến Pháp cơ bản:

Kiêu Dũng: Tấn công nhóm địch (Sát thương 75%), khiến địch giảm 12.5% sát thương, duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Hăng Hái: Bản thân 40% sát thương, duy trì 1 lượt.