• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Điền Phong

Điền Phong

Quân sư của Viên Thiệu. Đã dùng mưu giúp thắng Công Tôn Toản.
Về sau bị bắt giam khi ngăn cản Viên Thiệu chinh phạt Tào Tháo. Sau cuộc chiến ở Quan Độ, Điền Phong bị Viên Thiệu sát hại.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 1
  • Tấn công : 50
  • Phòng thủ : 84
  • Mưu lược : 91
  • Công thành : 4
  • Tốc độ : 79

 

Chiến Pháp cơ bản:

Trực Ngôn: Nhóm phe ta hồi một lượng lính (Hồi phục 56%, theo mưu lược), tăng 15% mưu lược, duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Chìm Thất Quân: Chuẩn bị lượt 1, mưu công nhóm địch (Sát thương 102.5%, theo mưu lược), địch giảm 5 tấn công (theo mưu lược), duy trì 2 lượt.