• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Từ Vinh

Từ Vinh

Dũng tướng của Đổng Trác, thừa lệnh thảo phạt liên quân.
Từ Vinh theo kế của Lý Nho đánh bại Tào Tháo và giao chiến với Hạ Hầu Đôn, sau đó tử chiến trong trận Tân Phong.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 80
  • Phòng thủ : 85
  • Mưu lược : 66
  • Công thành : 16
  • Tốc độ : 32

 

Chiến Pháp cơ bản:

Thuẫn Trận: Chuẩn bị lượt 1, giúp phe ta chịu tất cả tấn công thường, bản thân giảm 25% sát thương phải chịu, duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Di Hoa: Giúp toàn phe ta chịu sát thương thường, duy trì 2 lượt, xóa toàn bộ hiệu quả bất lợi.