• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Hoa Hùng

Hoa Hùng

Đô đốc dưới trướng của Tào Tháo. Nhiều lần đánh tan liên quân chống Tào Tháo.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 82
  • Phòng thủ : 86
  • Mưu lược : 41
  • Công thành : 19
  • Tốc độ : 32

 

Chiến Pháp cơ bản:

Trọng Trảm: Tấn công thường xong sẽ tấn công lần nữa (Sát thương 75%), mục tiêu giảm 12.5 tấn công, duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Phá Giáp: Tấn công thường xong sẽ tấn công lần nữa (Sát thương 75%), địch giảm 7.5 phòng thủ, duy trì 2 lượt..