• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Đổng Cơ

Đổng Cơ

Cháu gái Đổng Trác, rất được Đổng Trác cưng chiều. Bị xử tử khi Đổng Trác bị diệt.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 2.0
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 1
  • Tấn công : 64
  • Phòng thủ : 52
  • Mưu lược : 70
  • Công thành : 6
  • Tốc độ : 96

 

Chiến Pháp cơ bản:

Cơ Phản: Nhóm địch dùng chiến pháp chủ động sẽ bị Dao Động, mỗi lượt mất một lượng lính (Sát thương 85%), có 50% bị Khiếp Chiến, không thể tấn công thường, duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Công Tâm: Tấn công thường xong sẽ mưu công lần nữa (Sát thương 53%, theo mưu lược), khiến một số lính địch đổi phe.