• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Giả Hử

Giả Hử

Mưu sĩ Tào Ngụy, cũng là công thần khai quốc. Từng hiến kế hai lần đánh bại Tào Tháo, trước trận Quan Độ khuyên Trương Tú hàng Tào Tháo.
Khi Tào Tháo và liên quân Quan Trung đối đầu ở Hoài Nam, Giả Hử hiến kế ly gián đánh tan Mã Siêu, Hàn Toại, giúp Tào Tháo bình định Quan Trung.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 3
  • Tấn công : 52
  • Phòng thủ : 81
  • Mưu lược : 98
  • Công thành : 13
  • Tốc độ : 34

 

Chiến Pháp cơ bản:

Thần Toán: Nhóm địch giảm 11 tấn công và mưu lược (theo mưu lược), duy trì 2 lượt, mục tiêu dùng chiến pháp chủ động sẽ Yêu Thuật, mất lính ( Sát thương 70%, theo mưu lược).

Chiến Pháp được tách:

Bất Công: Trong trận này, dùng bỏ qua tấn công thường đổi tăng 20% sát thương Mưu Công.