• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Đổng Trác

Đổng Trác

Chư hầu khiến Đông Hán bị diệt vong. Trong Loạn Thập Thường Thị cuối thời Linh Đế, nhận lời Hà Tiến dẫn quân vào kinh giành quyền triều chính.
Tàn nhẫn hiếu sát, bị quần hùng liên kết thảo phạt. Sau bị Lữ Bố diệt.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 1
  • Tấn công : 88
  • Phòng thủ : 91
  • Mưu lược : 68
  • Công thành : 10
  • Tốc độ : 81

 

Chiến Pháp cơ bản:

Nghịch Mưu: Tấn công và Mưu công giảm 7.8% (theo mưu lược), khi gây sát thương sẽ hồi lính bằng 15% sát thương.

Chiến Pháp được tách:

Tiên Khu Công: Trong 2 lượt đầu tiên, bản thân được hành động trước, mỗi lượt tấn công thường 2 lần, tăng 15 tấn công.