• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Công Tôn Toản

Công Tôn Toản

Thái thú Bắc Bì. Lập nhiều chiến công khi thảo phạt dị tộc phương bắc, được gọi là Bạch Mã Tướng.
Bị bắt giam khi tương tranh với Viên Thiệu. Sau tự thiêu, thế lực rơi vào tay Viên Thiệu.

 

  • Quốc gia: Hán
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 3
  • Tấn công : 87
  • Phòng thủ : 88
  • Mưu lược : 71
  • Công thành : 5
  • Tốc độ : 85

 

Chiến Pháp cơ bản:

Bắc Cương Mã: Bắt đầu chiến đấu, trong 3 lượt đầu, Kỵ Binh phe ta tấn công tăng 18, tốc độ tăng 25.

Chiến Pháp được tách:

Phong Thỉ: Kỵ Binh phe ta tấn công thường sát thương giảm 25%, chiến pháp chủ động sát thương tăng 9% (Theo tốc độ).