• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Đổng Trác

Đổng Trác

Chư hầu khiến Đông Hán bị diệt vong. Trong Loạn Thập Thường Thị cuối thời Linh Đế, nhận lời Hà Tiến dẫn quân vào kinh giành quyền triều chính. Tàn nhẫn hiếu sát, bị quần hùng liên kết thảo phạt. Sau bị Lữ Bố diệt.

 

  • Quốc gia: Hán
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 4
  • Tấn công : 91
  • Phòng thủ : 100
  • Mưu lược : 70
  • Công thành : 22
  • Tốc độ : 52

 

Chiến Pháp cơ bản:

Tửu Trì: Bắt đầu chiến đấu, trong 2 lượt đầu, sát thương phe ta phải chịu giảm 14% (Theo phòng thủ), hiệu quả kết thúc, trong vòng 1 lượt sát thương phe ta gây ra giảm mạnh, bắt đầu lượt 4, khi bản thân gây ra sát thương sẽ hồi phục Lính tương đương 17.5% sát thương, duy trì đến khi kết thúc

Chiến Pháp được tách:

Vạn Tiễn Phát: Chuẩn bị 1 lượt, tấn công 1 lần toàn phe địch (tỉ lệ sát thương 75%), ngẫu nhiên khiến 1 đơn vị địch lượt tấn công kế sát thương giảm mạnh.