• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Bào Tín

Bào Tín

Một trong những người thảo phạt Đổng Trác. Khi giao chiến với Hoàng Cân, vì cứu Tào Tháo mà trận vong.

 

  • Quốc gia: Hán
  • COST: 2.0
  • Binh chủng : Cung Tiễn
  • Tầm đánh : 3
  • Tấn công : 54
  • Phòng thủ : 53
  • Mưu lược : 87
  • Công thành : 11
  • Tốc độ : 61

 

Chiến Pháp cơ bản:

Nghênh Giá: Khiêu khích 1 đơn vị địch, làm giảm 14.6 tấn công (theo mưu lược), duy trì 2 lượt, bản thân vào Lẩn Tránh, miễn dịch sát thương 1 lần tiếp theo.

Chiến Pháp được tách:

Đoạt Trại: Tấn công nhóm địch (Sát thương 72.5%).