• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Thái Phu Nhân

Thái Phu Nhân

Thê tử Lưu Biểu, mẹ Lưu Tông, chị của Thái Mạo. Ác độc, đã hại Kỳ khi được biết Lưu Biểu lập Kỳ làm thái tử. Sau đó cùng Thái Mạo hại Lưu Kỳ, lập Lưu Tông và đầu hàng Tào Tháo.

 

  • Quốc gia: Hán
  • COST: 1.5
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 24
  • Phòng thủ : 30
  • Mưu lược : 83
  • Công thành : 14
  • Tốc độ : 29

 

Chiến Pháp cơ bản:

Nghi Kỵ: Một đơn vị địch giảm 20.5 phòng thủ, giảm 26.5 tốc độ (theo mưu lược), duy trì 2 lượt, khi bắt đầu mỗi lượt, địch sẽ bị mất hiệu quả có lợi.

Chiến Pháp được tách:

Phạt Mưu: Mưu công 1 đơn vị địch (Sát thương 104.5%), địch giảm 22.5 tấn công, mưu lược (theo mưu lược), duy trì 2 lượt.