• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Tào Tiết

Tào Tiết

Con gái thứ của Tào Tháo. Là Quý Nhân của Hiến Đế, sau khi Tào Tháo diệt Phục Hoàng Hậu đã lập y làm hoàng hậu.
Sau khi Tào Tháo mất, Tào Phi đoạt ngôi Ngụy. Tào Phi lệnh Hoa Hâm ép Hiến Đế thoái ngôi. Tào Tiết tức giận ném Ngọc Tỉ trách mắng.

 

  • Quốc gia: Hán
  • COST: 2.0
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 70
  • Phòng thủ : 70
  • Mưu lược : 64
  • Công thành : 1
  • Tốc độ : 83

 

Chiến Pháp cơ bản:

Phế Hoàng: Toàn phe ta giảm 14% sát thương gây ra và sát thương phải chịu (theo mưu lược), duy trì 2 lượt

Chiến Pháp được tách:

Tinh Nhuệ: Chuẩn bị lượt 1, nhóm phe ta vào Chỉnh Đốn, mỗi lượt hồi 61% lính (theo mưu lược), duy trì 2 lượt.