• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Chân Lạc SP

Chân Lạc SP

Lúc đầu là con dâu nhà Viên Thiệu, trong trận Quan Độ, Viên Thị bại vong, được Tào Phi thu nạp, rồi sinh Tào Duệ. Sau khi Tào Phi xưng đế được phong làm hoàng hậu.

 

  • Quốc gia: Hán
  • COST: 2.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 3
  • Tấn công : 65
  • Phòng thủ : 75
  • Mưu lược : 90
  • Công thành : 10
  • Tốc độ : 42

 

Chiến Pháp cơ bản:

Lạc Thần: Mỗi lượt hồi phục lính cho 1 đồng đội (Tỉ lệ hồi phục 52,5% theo mưu lược), sát thương tấn công thường động đội phải chịu giảm 16,5% (Theo mưu lược).

Chiến Pháp được tách:

Đoạt Chí: Tấn công thường xong sẽ tấn công lần nữa (Sát thương 100%), địch không thể dùng chiến pháp chủ động, duy trì 1 lượt.